Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1.            bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht;

2.            consument: de koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

3.            consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die
wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper,
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

4.            dag: kalenderdag

5.            duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

6.            duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk
aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig
gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een
ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.            ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-
of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;

8.            ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een consument aan de ondernemer die slechts voor één uitleg
vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:

1.            naam van de consument;

2.            (factuur)adres;

3.            postcode;

4.            woonplaats;

5.            telefoonnummer;

6.            e-mailadres;

7.            ordernummer;

8.            product waarop de verklaring betrekking heeft.

9.            overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het
kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige
persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten
van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op
afstand;

Art. 2 De ondernemer

Ondernemer: Ohlala Maskers – ohlalamaskers.nl en com

Gevestigd te: Vrouw Avenweg 6K

2493 WM  DEN HAAG

Nederland

KvK-nummer: 0057496595

E-mailadres: info@ohlalamaskers.com

BTW nummer: NL001716488B95

Art. 3 De onderneming

3A.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan de Ohlala-Maskers gelieerde website.

3B.         Hieronder de vallen de volgende websites:

1.            ohlalamaskers.nl;

2.            ohlalamaskers.com;


Art. 4 Toepasselijkheid

1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.            Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.            De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.

5.            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.


Art. 5 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoofdstuk 2. De overeenkomst


Art. 6 Prijs

1.            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of
kennelijke fouten.

2.            In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:

4-1.        deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

4-2.        de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5.            De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Art. 7 Aanbod

1.            Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken.

2.            Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zo veel als mogelijk een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken. Omdat zaken handgemaakt zijn kunnen er lichte
afwijkingen ten opzichte van de afbeeldingen zijn.

3.            Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand, dan wel aan een daartoe strekkend
aanbod, verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en  begrijpelijke wijze, voor zover van
toepassing op dat aanbod, de volgende informatie:

4.            de totale prijs van de zaak, met inbegrip van alle belastingen;

5.            in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele  andere kosten of, indien deze
kosten redelijkerwijs op voorhand niet kunnen worden berekend, het feit dat dergelijke kosten verschuldigd
kunnen zijn;

6.            de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor  nodig zijn;

7.            het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;

8.            de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de ondernemer   zich verbindt de zaak te
leveren of de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het klachtafhandelingsbeleid van de
ondernemer;

9.            de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de  ondernemer de prijs
garandeert;

10.          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het  gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor
het gebruikte communicatiemiddel;

11.          of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke  wijze deze voor de
consument te raadplegen is;

12.          de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door  hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

13.          de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan   worden gesloten;

14.          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze  waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

15.          de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;  

16.          indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden   geschiedt, de uiterlijke
geldigheidsduur of de uitdrukkelijke voorwaarden waaronder het aanbod kan worden aanvaard.

17.          Kennelijke fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen,   binden de ondernemer
niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding geadverteerd elders dan op de site van de
ondernemer, waarbij de informatie op de site van de ondernemer te allen tijde als leidend wordt beschouwd.
Mede onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig laag aanbod dat de consument wist of in
redelijkheid behoorde te weten dat het een kennelijke verschrijving in het aanbod betrof.

18.          In geval de consument is ingegaan op een aanbod met een kennelijke verschrijving of  kennelijke fout, wordt
de consument onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de hoogte gesteld. In de e-mail wordt tevens
een termijn gesteld waarbinnen de consument de mogelijkheid wordt geboden in te gaan op het juiste
aanbod.

Art. 8 Overeenkomst

1.            De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.            Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.            Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor
een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.            Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden
haar goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan de betalingsverplichting gaat voldoen, mag de
ondernemer de nakoming van haar deel van de overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of
aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.

5.            De ondernemer stuurt de consument bij de zaak of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, mee:

6.            het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

7.            de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het ontbindingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;

8.            de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

9.            de in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

10.          de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is.


Hoofdstuk 3. Uitvoering van de overeenkomst

Art. 9 Levering

1.            De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen en bij
de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Mocht een product toch beschadigd, defect,
incompleet bij de consument worden afgeleverd, dan wel het verkeerde product geleverd zijn, dan kan zij dit
de ondernemer binnen 3 werkdagen na aflevering van het product melden op ondubbelzinnige wijze, met
inachtneming van hetgeen bepaald in art. 1 onder h van deze voorwaarden.

2.            Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 7 van deze voorwaarden is vermeld, voert de ondernemer
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een langere
leveringstermijn is overeengekomen.

3.            Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is,
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.

4.            Producten worden afgeleverd op het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres. Indien het
adres niet blijkt te kloppen en/of het product wordt teruggestuurd, wordt door de ondernemer geen verdere
actie ondernomen.

5.            Producten waarover binnen twee maanden niet door de consument is beschikt of waarvoor de consument
zich binnen die periode niet heeft gemeld, vervallen aan de ondernemer.

6.            Als de consument te kennen heeft gegeven aanspraak te willen maken op een teruggestuurd product,
worden eventuele kosten voor verzending in rekening gebracht bij de consument.

7.            Het product wordt na ontvangst van de kosten voor verzending aan de consument teruggestuurd. De
terugzending wordt op dezelfde wijze behandeld als de eerste verzending. De overige bepalingen van dit
artikel zijn op de terugzending van overeenkomstige toepassing.


Art. 10 Betaling

1.            Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betalingsmethoden.

2.            Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in art. 17 lid 1 van deze
voorwaarden. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat
de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3.            Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling
van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

5.            In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Hoofdstuk 4 Conformiteit en garantie

Art. 11 Conformiteit

1.            De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.            Een product beantwoordt in ieder geval niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van het
product en de mededelingen die de ondernemer over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit
die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

3.            De consument kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer
hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, in het
bijzonder gelet op hetgeen bepaald in art. 14 van deze voorwaarden.

4.            Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Art. 12 Garantie

1.            De ondernemer hanteert een garantietermijn van twee jaar, tenzij expliciet in het aanbod anders is vermeld of
de garantietermijn gezien de aard van het product onredelijk is.

2.            De garantie geldt niet, indien het gebrek te wijten is aan:

1.            onoplettendheid van de consument;

2.            oneigenlijk gebruik van het product;

3.            gebruiksschade;

4.            opzettelijke beschadiging; of

5.            nagelaten verzorging van het product.

3.            Het recht op garantie vervalt indien consument reparaties aan het product heeft uitgevoerd, dan wel heeft
laten uitvoeren door een derde die niet is ingeschakeld door ondernemer. Eventuele reparatiekosten gemaakt
voor de reparatie door een externe derde die niet is ingeschakeld door ondernemer worden niet vergoed,
tenzij expliciet anders is overeengekomen.

4.            De ondernemer gaat ervan uit dat een product ondeugdelijk was toen de consument het product kocht,
indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop openbaart, tenzij de aard van het product zich
daartegen verzet.

5.            De consument moet binnen twee maanden nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, daarvan schriftelijk op
ondubbelzinnige wijze melding maken bij de ondernemer, met inachtneming van hetgeen bepaald in art 1
onder h van deze voorwaarden.

6.            Indien het gebrek niet binnen twee maanden na het openbaren gemeld is bij de ondernemer, vervalt het
recht op garantie.

7.            De ondernemer probeert te allen tijde eerst het product te repareren. Indien reparatie in redelijkheid niet
mogelijk is, biedt de ondernemer een vervangend product aan. De consument heeft pas recht op restitutie
van het aankoopbedrag indien reparatie redelijkerwijs niet mogelijk is en geen vervangend product geleverd
kan worden.

8.            Reparatie is kosteloos indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop heeft geopenbaard.
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen kosten voor reparatie in rekening gebracht
worden, indien het gebrek zich na zes maanden heeft geopenbaard. De consument wordt te allen tijde eerst
op de hoogte gebracht van de kosten van reparatie, alvorens de ondernemer tot de reparatie overgaat.

9.            Valt de reparatie niet onder de garantie, maar is reparatie in redelijkheid wel mogelijk, dan kan toch tot de
reparatie overgegaan worden. De consument wordt per e-mail van de mogelijkheid tot en de kosten van
reparatie op de hoogte gebracht. Tot de reparatie wordt overgegaan indien de consument hiervoor
toestemming heeft gegeven.

10.          De ondernemer streeft naar een reparatietijd van vier tot acht weken. Is de ondernemer afhankelijk van voor
de reparatie ingeschakelde derden of levering van onderdelen door ingeschakelde derden, dan streeft
ondernemer naar een reparatietijd van tot drie of vier maanden.

11.          Geen beroep op ontbinding kan worden gedaan vanwege een te lange doorlooptijd van de reparatie, zelfs
niet indien de reparatietijd langer duurt dan de streeftermijn.

12.          De garantietermijn wordt, in geval van reparatie, opgeschort gedurende de termijn dat het product ter
reparatie is aangeboden.


Hoofdstuk 5 Ontbinding en geschillen

Art. 13 Ontbindingsrecht

1.            De consument kan de koop op afstand zonder opgave van reden ontbinden tot een termijn van 14 dagen is
verstreken, na:

1.            bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.            bij een consumentenkoop:

1.            de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
product heeft ontvangen;

2.            de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
laatste product heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd;

3.            de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit
verschillende zendingen of onderdelen; of

4.            de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de
eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken
gedurende een bepaalde periode.

5.            De consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in lid 1 gestelde termijn aan de
ondernemer een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen, met inachtneming van hetgeen
bepaald in art. 1 onderdeel h van deze voorwaarden.

6.            Indien de consument een ondubbelzinnige verklaring doet aan de ondernemer dan bevestigt de ondernemer
de ontvangst van deze verklaring per e-mail. In deze e-mail worden tevens de benodigde gegevens verstrekt
voor de juiste verzending van het product dat ten grondslag ligt aan de ontbonden overeenkomst.

7.            Indien de ondubbelzinnige verklaring de ondernemer niet heeft bereikt, ligt de bewijslast van het versturen bij
de consument.

8.            De ondernemer behoudt zich het recht voor onvolledige verklaringen niet in behandeling te nemen.

9.            Het enkel terugsturen van het product wordt niet gezien als het uitoefenen van het recht van ontbinding. Op
het enkel terugsturen van het product door de consument is art. 10 van deze voorwaarden van
overeenkomstige toepassing.

10.          De consument is verantwoordelijk voor een correcte terugzending van het product in een deugdelijke
verpakking. Onder een deugdelijke verpakking wordt in ieder geval verstaan de onbeschadigde verpakking
waarin het product aan de consument geleverd is.

11.          Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

12.          De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product veroorzaakt door een, voor
het terugsturen, door de consument ingeschakelde derde. Op de consument rust de bewijslast voor het op
juiste wijze verzenden en verzekeren van het product in geval van vermissing of beschadiging gedurende de
terugzending.

13.          Ruilen van een product is niet mogelijk. Het staat de consument vrij om een overeenkomst, binnen de in lid 1
gestelde termijn, te ontbinden en een nieuw product te bestellen.


Art. 14 Uitsluiting ontbindingsrecht

1.            De consument heeft geen recht van ontbinding bij producten:

2.            die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

3.            die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

4.            die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

5.            De ondernemer kan het herroepingsrecht als bedoeld in de leden 1 en 2 slechts uitsluiten, indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


Art. 15 Kosten in geval van ontbinding

1.            De kosten voor het terugzenden van een product komen, in geval van een beroep op het ontbindingsrecht,
voor rekening van de consument.

2.            De ondernemer behoudt zich, in geval van ontbinding, het recht voor niet het gehele
aankoopbedrag terug te storten, indien het product beschadigingen heeft of gebruikt is anders dan
noodzakelijk is om vast te stellen of het product voldoet aan de wensen van de consument.

3.            Indien de consument een aankoopbedrag heeft betaald, wordt het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van
het product bij de ondernemer, terugbetaald, een en ander met inachtneming van hetgeen bepaald in lid 2.

4.            De consument wordt onverwijld, met redenen omkleed, per e-mail op de hoogte gesteld van het feit dat niet
het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald. De consument kan afzien van het recht van ontbinding,
indien niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, door middel van een ondubbelzinnige
verklaring aan de ondernemer, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 1 onderdeel h van deze
voorwaarden.

5.            Indien niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, wacht de ondernemer tot 14 dagen na
ontvangst van het product met terugbetalen van het gedeeltelijke aankoopbedrag. De consument kan afzien
van zijn ontbindingsrecht tot het moment dat het gedeeltelijke aankoopbedrag is teruggestort op zijn
rekening.

6.            Indien de consument afziet van het ontbindingsrecht, komen de kosten voor verzending voor rekening van de
consument. Na ontvangst van de kosten voor verzending wordt het product binnen 14 dagen door de
ondernemer teruggestuurd.


Art. 16 Klachtenregeling

1.            De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.            Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Klachten kunnen ook door middel van een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde
in art 1 onder h van deze voorwaarden, bij de ondernemer worden neergelegd.

3.            Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.            Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.


Art. 17 Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

1.            Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.            Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de ondernemer de
opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen
na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever ondernemer schriftelijk
te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.


Art. 18 Geschillen

1.            Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.            Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen
partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde
Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van ondernemer.

3.            Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard,
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ondernemer
en consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan
wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.